Nyheder
5
blog,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

Klimapartnerskaberne på COP26

Det danske klimapartnerksabs-koncept er også på COP26 i Glasgow.

Konceptet og de (nu) 14 partnerskabers arbejde med løsninger i forhold til det danske 70 % reduktionsmål blev præsenteret i Glasgow den 8. november.

Præsentationsmateriale mm. kan findes her

 

Klimapartnerskabets sektorkøreplan – oktober 2021

Den såkaldte sektorkøreplan fra Luftfartens Klimaparterskab blev forelagt på møde i Grønt Erhvervsforum den 8. oktober 2021. Med sektorkøreplanen gennemgår klimapartnerskabet udviklingen siden regeringen blev overdraget partnerkskabets hovedrapport i foråret 2020. Klimapartnerskabet behandler perspektiverne for luftfarten i lyset af COVID19 og Kommissionens Fit for 55-forslag. Klimapartnerskabet er fortsat af den opfattelse, at det er muligt at nå de ambitiøse reduktionsmål, der blev lanceret i foråret 2020. Partnerskabet fremhæver dog også, at det forudsætter, at regeringen snarest får truffet beslutning  om klimafonden, der er vital for planen.

Find sektorkøreplanen her

 

 

 

Dansk Luftfart: Vi skal vinke farvel til rejserestriktionerne

Fra 1. november skal det være slut med restriktioner for flyrejsende. I øjeblikket er der ikke nye bekymrende varianter af coronavirus i omløb, og med det store antal vaccinerede – både herhjemme og i udlandet – er det på tide at droppe restriktionerne, mener Dansk Luftfart.

Læs mere her: https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2021/10/luftfarten-fra-november-skal-det-vare-slut-med-restriktioner-for-flyrejsende/

Kristian Tvergaard ny formand for BDL

BDL’s bestyrelse har konstitueret sig på foreningens bestyrelsesmøde den 14. september 2021. Kristian Tvergaard, Sun-Air blev valgt som ny formand.

Søren Rosenkilde Clausen, Københavns Lufthavne, indtræder i formandskabet som ny næstformand. Formandsskabet består herefter af formand Kristian Tvergaard og de to næstformænd Søren Rosenkilde Clausen og Jan Hessellund, Billund Lufthavn.

Nye i bestyrelsen er endvidere Torben Østergaard, Sunclass Airlines; Alexandra Kajouki, SAS; Niels Hemmingsen, Aalborg Lufthavn og Randi Aggerholm Baasch, Naviair. Randi afløser Bo Pedersen i bestyrelsen.

På generalforsamlingen i maj måned blev bestyrelsen udvidet med 2 personer.

Den samlede bestyrelse kan ses her: Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen den 19. maj 2021

Dansk Luftfart afholdt generalforsamling den 19. maj 2021, hvor der blandt andet var forslag om at udvide bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsen kan således nu have op til 14 medlemmer.

Foreningens hidtidige formand, Søren Graversen, Star Air, forlader som følge af jobskifte bestyrelsen og dermed posten som formand. Den nye bestyrelse konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde.

Nye i bestyrelsen er adm. direktør Torben Østergaard, Sunclass Airlines; adm. direktør Niels Hemmingsen, Aalborg Lufthavn og adm. direktør Peter Corfitsen, Star Air.

Generalforsamling 2021

Igen i år bliver generalforsamlingen afholdt virtuelt – desværre. Det finder sted den 19. maj 2021, kl 1230

Internationalt coronapas og genstart af luftfarten

Dansk Luftfart og DI Transport afholdt den 10. marts 2021 et velbesøgt webinar om internationalt coronapas og luftfartens genstart.

Webinaret havde ca. 200 deltagere, der fulgte Transportminister Benny Engelbrechts perspektiver på luftfartens genstart, herunder ikke mindst betydningen af et internationalt coronapas.

IATA ved Rafael Schwartsman, VP Europe og hans to kolleger Nuria Fermoso og David Rutnam gennemgik IATAs Travelpass-løsning, der pt. aftestes i flere lande.

 

IATA’s præsentation kan findes her:  IATA Traverl Pass_GenExt_Gov_Mar2021_DK_100321

 

 

Nødråb fra luftfarten

Luftfarten har fået et så stort tilbageslag, at det vil tage flere år at komme tilbage. Det er ikke sikkert, at det nogensinde sker.

Nedlukningen ser ud til at vare et godt stykke ind i 2021. Og dansk luftfart regner ikke med, at antallet af passagerer er tilbage på 2019-niveau før tidligst i 2024.

En så lang og hård nedtur gør det meget vanskeligt at reetablere et stærkt internationalt og oversøisk ruteudbud, som vi havde før krisen. Det betyder, at der bliver færre direkte forbindelser til destinationer rundt om i Europa og verden. I værste fald kan Københavns Lufthavn også miste sin status som hub. Det bliver mere besværligt for danskere, som ønsker at rejse ud i verden. Men konsekvenserne bliver endnu større for turismeerhvervet og for erhvervslivet, der arbejder på eksportmarkederne.

Samtidig vil det svække den samlede fødekæde i luftfartsbranchen – fra flycatering, flyskoler, simulatorcentre, flytekniske virksomheder til de mange de tilknyttede servicevirksomheder. Det er en sektor, der omfatter mange små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger flere tusinde medarbejdere, og dertil yder et helt centralt bidrag til sektorens udvikling og effektivitet.

Derfor har Dansk Luftfart rettet henvendelse til regeringen med en appel om hjælp. Det sker på baggrund af et indspil, der indeholder en række forslag, som skal være med til at forhindre, at det går helt galt. Indspillet indeholder en overlevelsespakke og en genstartspakke.

Materialet kan findes her: 

Baggrundsnotat:

Notat – Dansk luftfart igennem og ud af COVID19-krisen 1FEB2021

Slide deck – opsummering:

Dansk luftfart igennem og ud af krisen 1FEB2021

Bilag til slide deck’et:

Dansk luftfart igennem og ud af krisen 1FEB2021 – bilag – konkretisering af initiativpakker

Genstartsteam for luftfarten

Regeringen har netop lanceret etableringen af 8 såkaldte genstartsteams, der i løbet af den næste gode måneds tid får til opgave, at identificere de konkrete udfordringer som sektoren (eksport) står over for og ikke mindst, præsentere konkrete forslag til mulige løsninger.

Arbejdet finder overordnet set sted i regi af Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet. Arbejdet er udmøntningen på den eksportpakke på 500 MDKK i 2020, der blev aftalt mellem Regeringen og de fleste af Folketingets partier tidligere i år.

Luftfarten får også et genstartsteam, der ikke mindst skal komme med forslag til, hvordan luftfarten bedst muligt kan bidrage til at muliggøre en revitalisering af dansk eksport. Teamets forslag skal leveres medio september.

Teamet får Simon Pauck Hansen, SAS, som formand.  Øvrige medlemmer af teamet er Thomas Woldbye, CPH; Jan Hessellund, Billund Lufthavn; Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn; Andreas Hjørnholm, Norwegian; Kristian Tvergaard; Sun-Air; Søren Graversen, Star Air; Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling; Claus Lassen, Aalborg Universitet; Thilde Waast, FPU; Jan Villadsen, 3F og Michael Svane, DI / Dansk Luftfart. BDL / DITransport bliver sekretariat for luftfartens team i et løbende samarbejde med de respektive departementer, herunder også Transportministeriet.

Myndigheder og luftfartsbranchen enige om retningslinjer for sikker flyrejse i COVID-tider

Siden midten af marts har de fleste fly stået på jorden. Men de skal i luften igen – til gavn for eksporten, det hårdt trængte turismeerhverv og i sidste ende for de mange arbejdspladser, der er på spil.

Et internationalt sæt spillerregler for reduktion af smitterisikoen under flyrejsen er helt afgørende. Nu har det europæiske luftfartssikkerhedsagentur, EASA, udsendt et sæt retningslinjer. En ekspertgruppe nedsat i regi af Dansk Luftfart har gennem de seneste uger drøftet EASAs retningslinjer med de danske myndigheder (TRM; EM; TBST; SST). Der er enighed om, at retningslinjerne giver et godt grundlag for den sikre flyrejse.

”Luftfarten er international, så det er helt nødvendigt med internationalt gældende retningslinjer. Vi er meget tilfredse med, at der nu er enighed om enkle og pragmatiske regler, som kan skabe en tryg rejse for passagererne”, siger Michael Svane, Dansk Luftfart.

Retningslinjerne skal senest være implementeret den 15. juni, og betyder blandt andet at der skal bæres mundbind under hele rejseforløbet samt at det i en periode kun er passagerer og personale, der har adgang til lufthavnsterminalerne. Enkelte ting i EASA’s retningslinjer vil blive tilpasset danske forhold. Det gælder f.eks. afstandskrav, hvor den generelle danske anbefaling om 1 meter i normale situationer vil blive fulgt. EASA anbefaler selv, at man tilpasser efter lokale forhold, der hvor det giver mening. Retningslinjerne er midlertidige under coronakrisen.

”Det er vigtigt, at de rejsende kan føle sig trygge under rejsen, selv om der ikke indtil nu har været rapporter om overførsel med smitte af covid-19 på fly. I flyene er der et relativt sikkert miljø, fordi der er et effektivt luftskifte og luftfiltrering, og stolerækkerne fungerer som skærme mellem passagererne”, siger Michael Svane.

 

EASA’s retningslinjer kan findes her

Rapporten fra Luftfartens Klimapartnerskab

Luftfartens Klimapartnerskab har den 5. maj 2020 overleveret partnerskabets rapport til regeringen.

Aflevering sker væsentligt senere end afleveringerne fra de øvrige 12 partnerskaber. Det skyldes at verdens, og i særlig grad luftfartens, vilkår forandrede sig radikalt få dage efter klimapartnerskabet færdiggjorde rapporten på partnerskabets afsluttende møde den 10. marts 2020. Den 11. marts om aftenen gik statsministeren på TV og annoncerede Danmarks nedlukning som følge af den eskalerende COVID19-krise. Umiddelbart derefter blev næsten al trafik indstillet, og sådan har det været siden.

Luftfarten har så at sige fået en ny baseline og nye fremtidsperspektiver. Det ændrer på ingen måde ved, at luftfartens bæredygtige omstilling fortsat er helt nødvendig. De ambitioner og målsætninger, der fremgår af klimapartnerskabets rapport, er fastholdt. På samme måde er rapportens anbefalinger om virkemidler fortsat gældende, herunder etablering af en klimafond for luftfarten som centralt initiativ. Men de skal ses i den nye kontekst, som COVID19 har skabt for luftfarten og hele verden.

Find rapporten her: Luftfartens Klimapartnerskab – afrapportering_Endelig MAJ2020

 

Klimapartnerskabet

Luftfartens Klimapartnerskab havde sit 8. og sidste møde den 10. marts 2020. Rapporten er således færdiggjort, men er efter aftale endnu ikke overleveret til Regeringen. Det skyldes, at den aktuelle COVID19-krise har ramt luftfarten meget hårdt. Pt. med et aktivitetsniveau, der ligger godt 90 % under samme periode sidste år. Så der bliver behov for at genbesøge rapportens forudsætninger.

Slutspurt i klimapartnerskabet

Luftfartens Klimapartnerskab afholdt sit 6. møde den 7. februar, hvor arbejdsgrupperne gav deres afsluttende rapportering. Skrivearbejdet er i fuld gang. På det 7. møde 19. februar præsenterer sekretariatet et første udkast på den endelige rapport. Hensigten er, at den endelige version kan drøftes på partnerskabets afsluttende møde den 29. februar.

Undervejs i forløbet har sekretariatet haft møder med en række interessenter, herunder RID, DRF, DBTA, BARID, ES og WOCO. Hensigten med disse møder har dels været orientering om processen, men også at give mulighed for at levere synspunkter og forslag til partnerskabet.

 

Luftfartens Klimapartnerskab – møde 4 og 5

Luftfartens Klimapartnerskab afholdt sit 4. og 5. møde henholdsvis 8. januar og 22. januar. På mødet 8. januar gav tovholderne for arbejdsgrupperne en halvvejsrapport. På mødet den 22. januar var hovedtemaerne klimafond og en drøftelse af hovedemnerne i den afsluttende rapportering til regeringen. 6. møde er deadline for arbejdsgruppernes sælutrapportering. Mødet er berammet til den 7. februar.

Flytekniker på Skills 2020

Igen i år var flyteknikeruddannelsen synlig på Skills-messen, der blev afholdt i Bella Center den 16. – 18. januar. I år var flytekniker-uddannelsen integreret i TEC’s samlede udstillingsområde. SAS og Copenhagen Air Taxi stillede også i år op med demonstration og igangværende lærlinge.  Og det gav også i år mange interesserede besøgende, hvoraf mange deltog aktivt i den spændende luftfarts-quiz. Dansk Luftfart donerede en iPad som præmie. Den heldige vinder var Desmond Junker fra København (billedet til højre)

 

 

 

Drivmidler til fremtidens transport – konference 14. januar 2020

Transport- og Boligministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, DI Transport, Brancheforeningen Dansk Luftfart og Dansk Erhverv inviterer til konference i DI den 14. januar 2020 om fremtidens bæredygtige drivmidler til transportbranchen.

Transportsektoren skal levere til den grønne omstilling. Derfor er der hårdt brug for bæredygtige drivmidler, men de er ikke alle lige rundt om hjørnet. På konferencen vil vi sætte fokus på perspektiver og potentialer ved forskellige mulige drivmidler til transportbranchen og ser også på de danske perspektiver for produktion og etableringen af effektive forsyningskæder.

Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding senest fredag den 10. januar 2020, kl. 12.00. Tilmelding foretages elektronisk. Programmet findes samme sted.

Tilmeld dig her

Møde 3 i Luftfartens Klimapartnerskab

Det tredje møde i Luftfartens Klimapartnerskab blev afholdt den 19. december. På dagsordenen var blandt andet en første drøftelse af fremskrivninger til 2030 og betydningen af disse i forhold til de målsætninger, der indgår i BDLs klimaplan fra februar 2019. BDLs mål omfatter såvel udenrigs som indenrigs, herunder skal regeringens mål på 70 % reduktion af indenrigsemissionerne i 2030 også opfyldes. I den forbindelse drøftedes hvad der kan nås af teknologisk vej og hvad der skal nås via nye bæredygtige brændstoffer. Tovholderne for de nedsatte arbejdsgrupper aflagde endvidere en kort status over arbejdet i grupperne. Næste møde er berammet til 8. januar.

Møde 2 i Luftfartens Klimapartnerskab

Luftfartens klimapartnerskab afholdt sit andet møde den 11. december. På mødet gav tovholderne for de nedsatte arbejdsgrupper en første rapport om arbejdet i grupperne. Der er fuld fart på. Grupperne er flyteknologi (tovholder: Martin Porsgaard), drivmidler (Henrik Wenzel), regulering (Lars Wigelstorp Andersen), infrastruktur og samfundsøkonomi (Thomas Woldbye) og Klimafond (Michael Svane). Næste møde i partnerskabet afholdes den 19. december. Arbejdsgrupperne skal levere deres endelige input den 7. februar, så der er tid til at konsolidere forslagene inden partnerskabet skal aflevere sine forslag til regeringen ultimo februar.

 

Fart på arbejdet i klimapartnerskabet

Efter et udbytterigt første møde i Luftfartens Klimapartnerskab den 28. november er arbejdet nu for alvor skudt i gang. Der er nedsat 5 arbejdsgrupper, der skal belyse temaer som flyteknologi (tovholder: Martin Porsgaard), drivmidler (tovholder: Henrik Wenzel), regulering (tovholder: Lars Wigelstorp Andersen), infrastruktur og samfundsøkonomi (tovholder: Thomas Woldbye) og Klimafond (tovholder Michael Svane). Dertil kommer en gruppe, der skal stå for data, analyser og kvalitetssikring (Per Henriksen / Erik Wormslev). Næste møde i partnerskabet afholdes den 11. december.

 

Luftfartens Klimapartnerskab i gang

Luftfartens Klimapartnerskab afholdt sit første møde torsdag den 28. november. På mødet, der blev afholdt i DI, blev udfordringerne og opgaven drøftet grundigt. Der blev også nedsat en række arbejdsgrupper, der skal belyse temaer som flyteknologi, drivmidler, regulering, infrastruktur og finansiering mm. Transportminister Benny Engelbrecht deltog i mødets sidste del, og havde her en meget konstruktiv dialog med partnerskabets medlemmer.

Partnerskabet skal aflevere sit bidrag til regeringen inden udgangen af februar 2020.  

 

Statsministeren udpeger Klimapartnerskaber – også Luftfartens

Statsminister Mette Frederiksen samlede den 13 november en lang række erhvervsfolk til møde om den grønne omstilling på Marienborg. Ved samme lejlighed udpegedes 13 klimapartnerskaber, der hver omfatter en af erhvervslivets sektorer, heriblandt Luftfartens Klimapartnerskab. Partnerskabsideen indgik som et centralt element i Dansk Luftfarts klimaplan fra februar 2019, så dermed opfyldes et stort ønske fra luftfartserhvervet.

Partnerskabet får koncerndirektør Simon Pauck Hansen, SAS som formand og adm. direktør Thomas Woldbye som næstformand. Partnerskabet har sekretariat i Dansk Luftfart / DI Transport

 

Lovende perspektiver for bæredygtigt flybrændstof

Snart er det muligt at flyvemaskiner kan få adgang til brændstof baseret primært på organisk rest-materiale fra landbrugsproduktion og husholdninger, viser ny rapport. Brændstoffet vil være meget nær klimaneutralt.

Gylle fra husdyr, madrester fra husholdninger kombineret med hydrogen fra elektrolyse kan blive til fremtidens meget nær klimaneutrale flybrændstof. Det viser en ny rapport, som den nordiske luftfartsbranche har fået udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU).

Rapporten sigter efter, at der skal bygges et fuldskalaanlæg i 2025, hvorefter der vil kunne leveres biobrændstof i store mængder i 2027.

– Det er gode nyheder, der kommer med denne rapport. Dansk Luftfart har foreslået, at der bliver etableret en klimafond, der kan være med til at finansiere dansk luftfarts bæredygtige omstilling. De teknologier, der er vurderet i denne rapport, skal jo bare produktionsmodnes og der skal skabes en effektiv forsyningskæde til lufthavnene, så er vi kørende. Det er netop den type af aktivitet, der skal ligge i klimafonden, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Luftfart og DI Transport

Find rapporten her: Nordic aviation fuel production – 28-10-2019 – final

 

Luftfartens Klimafond

Brancheforeningen Dansk Luftfart foreslår, at der etableres en uafhængig klimafond, der skal være spydspids i at facilitere luftfartens grønne omstilling, og dermed bidrage til opfyldelse af Danmarks ambitiøse klimamål. Forslaget er oversendt til Transportministeren samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Branchen forestiller sig, at fonden opbygges blandt andet gennem opkrævning af et mindre klimabidrag for rejser, der har oprindelse i de danske lufthavne og ved bidrag fra de forsknings- og udviklingsmidler, som Regeringen allokerer til den grønne omstilling.

Klimabidraget skal bedst muligt afspejle klimabelastningen, men også holdes i en størrelsesorden, der ikke skader luftfartserhvervets konkurrenceevne. Modellen skal kunne generere indtægter på 250 – 300 mio. kr. årligt.

Læs mere her

 

 

God gang i luftfartens klimaarrangement på folkemødet 2019

Grøn omstilling var klart topscoreren på årets folkemøde. Således også for luftfarten, hvor fredagens ”En bæredygtig flyvetur” arrangeret af SAS, Naviair og BDL trak mange engagerede deltagere. Under kyndig ledelse af journalist Martin Breum leverede Lars Sandahl, SAS, Carsten Fich, Naviair og Klimarådets formand, Peter Mølgaard en intens debat om luftfartens klimaudfordringer med en række meddebattører, herunder Jeppe Høstgaard fra den grønne studenterbevægelse, meteorologen Jesper Theilgaard, Thilde Waast fra FPU. ”Det var godt at blive udfordret på sine forudindfattede holdninger,” som en deltager sagde efter debatten.    

Dansk Luftfart på Folkemødet 2019

Der er fokus på luftfartens andel i klimaudfordringerne. Det er berettiget, for selv om luftfarten udgør 2-3 % af den globale fossile CO2-emission, er det også en branche i stor global vækst. Der er behov for intelligente, bæredygtige løsninger. Men hvor og hvordan udvikler vi dem? Det er nogen af de spørgsmål, der stilles på luftfartens arrangement fredag kl. 1330. Arrangørerne er BDL, SAS og Naviair.

Se mere her:  http://bit.ly/infrastruktur2019

 

Håb forude: et årsmøde i bæredygtig luftfart

Dansk Luftfart afholdt et spændende og velbesøgt årsmøde den 14. maj 2019, hvor luftfartens grønne omstilling var i centrum. Årsmødet tog udgangspunkt i branchens ambitiøse klimaplan, der blev offentliggjort i februar (se længere nede på siden). Der er ingen quick-fixes på udfordringerne, så derfor havde foreningen inviteret indsigstfulde forskere, grønne organisationer, økonomer og branchefolk til en konstruktiv og løsningsorienteret dialog om veje og barrierer for at opfylde de ambitiøse klimamål. På podiet var  klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard, proffessorerne Lasse Rosendahl og Henrik Wenzel, der begge forsker i nye  bæredygtige brændstoffer, Jeppe Juul fra Økologisk Råd, Christian Ibsen fra Concito, Jacob Pedersen, Sydbank og SAS’ koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen.  Erik Wormslev fra Niras var ordstyrer på den tekniske del af debatten, mens Michael Svane, DI Transport styrede forsamlingen igennem hele mødet. De mere end 80 årsmødedeltagere fik en spændende, men  også tankevækkende eftermiddag. Men allervigtigst gav dialogen håb for fremtiden.    

Nye i bestyrelsen

Brancheforeningen Dansk Luftfart afholdt generalforsamling den 14. maj 2019. Nye i bestyrelsen er adm. direktør Peter Høgsberg, Aarhus Lufthavn og Kommunikationsdirektør Bo Pedersen, Naviair. Ud af bestyrelsen træder adm. direktør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn og direktør Lars-Henrik Thorngreen, Air Greenland.

 

Generalforsamling og årsmøde 2019

Brancheforeningen Dansk Luftfart afholder generalforsamling den 14. maj kl. 13. Efter generalforsamlingen afholdes årsmødet kl. 14, hvor luftfartens klimaudfordringer vil være temaet. Der er sat et spændende program sammen, hvor udfordringer og løsninger vil blive perspektiveret og diskuteret. Se programmet her 

Begge arrangementer afholdes på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, København.

 

Flyteknikere på Skills 2019

Også i 2019 var BDL sponsor for en demonstrations-stand på uddannelsesmessen Skills, der i år blev afholdt i Næstved den 4 - 6 april. Igen var der stor interesse for uddannelsen, og der blev stillet mange spørgsmål til de lærlinge fra henholdsvis SAS, Copenhagen AirTAxi, Skyways Technics og Forsvarets Hovedværksted, der var til stede på standen. De besøgende havde mulighed for at blive udfordret på deres luftfartsviden, hvis de deltog i en konkurrence, hvor der dagligt kunne vindes Virtual Reality-udstyr. Arbejdsmarkedets parter, dvs. Dansk Metal og DI var sammen med TEC Aviation og Industriens Uddannelser, også til stede på standen.