Nyheder
5
blog,paged,paged-3,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

GENERALFORSAMLING 2016

Dansk Luftfart afholdt generalforsamling i Industriens Hus den 24. maj 2016. Der er ingen ændringer i bestyrelsen, ud over at tidligere pressechef i SAS, Trine Kromann-Mikkelsen, er udtrådt som følge af jobskifte. Trine er tiltrådt som kommunikationschef i William Demant. SAS vil udpege et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt.

GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2016

Generalforsamlingen afholdes den 24. maj 2016, k. 13.00 i Industriens Hus, 1787 København V.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, jf. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer mv. i vedtægternes § 10 (vedtægter vedhæftet).
Endelig dagsorden og materiale udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

Årsmødet afholdes i forlængelse af generalforsamlingen.  Årsmødet påbegyndes Kl. 14.00, og er programsat frem til kl. ca. 17.00, hvorefter der er mulighed for lidt networking. Der inviteres som vanligt en række eksterne gæster til årsmødet. På årsmødet vil fokus være på arbejdet med at udvikle en dansk luftfartsstrategi.

HØJESTERETSDOM – FLYFORSINKELSER

Højesteret afsagde 4. april dom i 2 sager om flypassagerers krav på økonomisk kompensation ved flyforsinkelser. Højesteret gav passagererne medhold.

 Dansk Luftfart finder den retlige udvikling stærkt bekymrende. Fortolkningerne af EU Forordning 261/2004 ved EU-domstolen har udvidet forordningens anvendelsesområde, således at der nærmest gælder objektivt ansvar for flyselskaber ved forsinkelser forårsaget af uforudsete tekniske fejl. Domstolen har navnlig i den ene af sagerne (sag 41) i praksis sat forordningens parallelle hensyn til flysikkerhed helt ud af kraft. I dommen anerkender Højesteret – i lighed med den såkaldte Van der Lans-dom ved EU-domstolen – at fabrikationsfejl kan være en usædvanlig omstændighed. Højesteret går imidlertid et skridt videre ved at slå fast, at det forhold at den skjulte fabrikationsfejl opdages under en rutinemæssig pre-flight inspektion i sig selv gør, at der ikke er tale om en usædvanlig omstændighed. Det er efter vores opfattelse en meget vidtgående fortolkning, siger direktør Michael Svane. Dansk Luftfart vil derfor lægge pres på det politiske system i EU. Nu må vi tage bolden til den politiske scene for at se, om vi kan finde en bedre balance mellem hensynet til, at passagerer skal have kompensation og også hensynet til luftfartsselskaberne, siger han.

REGERINGEN SÆTTER GANG I LUFTFARTSSTRATEGI

Regeringen offentliggjorde tidligere i dag vækstudspillet “Vækst og udvikling i hele Danmark”. Udspillet tæller 100 forslag til vækstinitiativer, hvoraf specielt et bør have luftfartserhvervets interesse.
Det har nemlig overskriften “styrkelse af dansk luftfart til gavn for erhvervslivet”.

Brancheforeningen Dansk Luftfart hilser regeringens initiativ velkomment. Initiativet er stærkt efterspurgt i erhvervslivet, fordi høj international tilgængelighed og styrket konkurrenceevne for dansk luftfart er vitalt for det danske vækstgrundlag. Præcis den sammenhæng lagde vi stor vægt på i vores luftfartspolitiske udspil ”Danmark som attraktivt luftfartsland” fra maj i år. Vi er både meget tilfredse og begejstrerede over, at regeringen har taget handsken op, og ser virkelig frem til at få tingene konkretiseret i det kommende arbejde, siger Per Henriksen, Dansk Luftfart

Det samlede vækstudspil kan findes her

NY DOM – REJSEBUREAUER KAN IKKE BARE FRALÆGGE SIG ANSVARET

En dom ved østre Landsret fastslår, at rejsebureauer har en betydelig oplysningspligt over for forbrugerne om deres status, når de sælger flybilletter. Dommen, der forelå onsdag, drejer sig specifikt om rejseportalers økonomiske ansvar over for forbrugerne, hvis flyselskabet går konkurs.
I dommen får Forbrugerombudsmanden medhold i en konkret ankesag, der er ført på vegne af en forbruger. I sagen fremstod en rejseportal som aftalepart i forbindelse med salg af flybilletter, men nægtede at refundere forbrugerens hjemrejseudgifter i forbindelse med flyselskabets konkurs, fordi man mente at have status som formidler.

Den går ikke, siger Østre Landsret. Hvis man skal have status som formidler (agentforbehold), har man pligt til at sikre at forbrugeren klart og tydeligt er informeret om dette. ”Vi er tilfredse med dommen, fordi det er vigtigt, at forbrugeren har klarhed over, hvem der er aftaleparten. At det som hovedregel er der, hvor kunden køber varen, er et gyldent princip. Så vi er glade for, at landsretten stadfæster dette princip”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Dommen kan findes her

FOLKEMØDET: GOD DEBAT OG STRÅLENDE SOL

Strålende sol og intensiv debat var ingredienserne da Brancheforeningen Dansk Luftfart og DI torsdag den 11. juni bød på luftfartsdebat på Klostergården i Allinge. Under styring af redaktør Andreas Krog diskuterede et panel bestående af Søren Holm Johansen, Rambøll, Lars Sandahl Sørensen, SAS, Claus Lassen, Aalborg Universitet, Jens Wittrup Willumsen, VisitDenmark og Hernik Berlau, 3F, fremtidsperspektiverne for den danske luftfartsbranche.

Der var bred enighed om, at international tilgængelighed er et nøgleord, hvis det danske vækstgrundlag skal fastholdes og styrkes.Lars Sandahl påpegede, at Danmark i dag har et langt højere ruteantal end landets størrelse berettiger, og undertregede det vigtige i, at den position styrkes. Han påpegede også et ønske om konkurrence på lige og fair vilkår. Henrik Berlau understregede, at såvel fagbevægelse som erhverv må presse på overfor lovgiverne, så de rette rammer sikres. Claus Lassen trak på sin forskning, og fremhævede at politikerne er herrer over rammebetingelserne, og at der er behov for en klar strategi og forpligtende aftaler. Jens Willumsen understregede blandt andet vigtigheden af, at Danmark har et netværksselskab, der er et helt centralt element i høj tilgængelighed, og dermed for turismen. Punkt-til-punkt selskaber leverer nok transport fra A til B, men bidrager ikke væsentligt til “rigtige” tilgængelighed. Søren Holm Johansen nævnte, at direkte ruter er helt afgørende for erhvervslivet. Rambølls flytning fra Virum til Ørestad skyldes netop ønsket om stor tilgængelighed.

LUFTFARTEN PÅ FOLKEMØDET 2015

Nye tal viser, at dansk luftfart – med de rette politiske initiativer – kan bidrage med op i mod 20 mia. kroner yderligere til den danske økonomi. Der skal derfor lægges en ny strategi for LuftfartsDanmark, så luftfarten også i fremtiden kan sikre vækst og arbejdspladser i Danmark. Skal luftfartsuddannelserne gentænkes? Skal der laves et loft over de administrative byrder? Eller skal konkurrencevilkårene ændres? Kom med når vi tager debatten om, hvordan dansk luftfart fortsat skal skabe værdi for Danmark.

Debatten finder sted torsdag den 11. juni kl. 17.30 – 18.30 i Klostergaarden, Østergade 7, 3770 Allinge

Find invitationen her: h2_luftfart_invitation-a5_folkemodet-2015.pdf

GENERALFORSAMLING 2015

Den 21. maj afholdt Dansk Luftfart sin 5. ordinære generalforsamling i Industriens Hus. Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Lufthavn, er ny næstformand og afløser på den post Henrik Jørgensen, Københavns Lufthavne. Henrik Jørgensen fortsætter i bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Peter Høgsberg, Aarhus Lufthavn. Peter Høgsberg afløser Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn.

VEDVARENDE LUFTFARTSSTRATEGI ER ET MUST

Af Esben Harboe, DI 

I 1980’erne var passagertallet i Københavns Lufthavn og Amsterdams Schiphol stort set ens. Men tingene har ændret sig. I dag er Schiphol en af verdens travleste lufthavne, hvilket den i høj grad kan takke ”Den Gyldne Triangel” for. Siden 1990’erne har trianglen, der består af regeringen, det hollandske flyselskab KLM og lufthavnen selv, lagt strategier og målsætninger for, hvordan man bedst styrker den hollandske luftfart.

– Det betyder virkelig noget, at de tre vigtige parter samarbejder for at skabe vækst i samfundet. Selvom Holland er et lille land, og Amsterdam ikke har et enormt opland, har vores fælles strategi hjulpet os med at få en velbesøgt og effektiv lufthavn. Det har blandt andet også krævet, at vi samarbejder med udlandet for at skaffe ruter og forbindelser lande og lufthavne imellem, fortæller afdelingsleder Dr. Guillaume Burghouwt, SEO Economic Research.

DANMARK SOM ATTRAKTIVT LUFTFARTSLAND

Han var sammen med Martin Thelle, Copenhagen Economics og Michael Svane, DI / BDL blandt talerne på Dansk Luftfarts årsdag, hvor han og chefrådgiver Gerben Broekema, Schiphol Airport gav et indblik i de hollandske erfaringer med en national luftfartstrategi.

– Der er tre punkter, man skal tage højde for; for det første skal landet forstå vigtigheden af luftfarten som en økonomisk vækstmotor for landene. For det andet er det vigtigt at få udbygget og videreudviklet infrastrukturen til og fra lufthavnen, og når man laver byplanlægning op til lufthavnen. For det tredje skal det afklares, hvilken slags lufthavn man vil have. Skal den være billig? Have høj kvalitet? Eller skal den være så stor som overhovedet muligt, forklarede Gerben Broekema.

STORT TAB HVIS KØBENHAVN MISTER HUB STATUS

Ifølge en ny rapport fra Dansk Luftfart er det helt afgørende, at regeringen sætter ressourcer af til at lave en samlet luftfartsstrategi for Danmark. Kombinationen af en effektiv og konkurrencedygtig lufthavn og et luftfartsselskab, der anvender lufthavnen som et trafikknudepunkt i netværket, er afgørende for, at fastholde den høje luftfartsbetjening i Danmark, mener branchedirektør Michael Svane, DI Transport og Dansk Luftfart.

– De hollandske erfaringer viser betydningen af en national strategi, som sikrer et vedvarende fokus på luftfartens betydning for den internationale tilgængelighed. Strategien lykkes kun, hvis politikere, myndigheder, virksomheder og organisationerne fælles bliver enige om mål og midler, siger Michael Svane.

Præsentationerne fra mødet kan findes her:

Martin Thelle:  690-03-bdl-arsmode-20maj2015-martin-thelle.pdf

Guillaume Burghouwt: Guillaume Burghouwt – Copenhagen aviation day_final.pdf

Gerben Broekema: 20150521_schiphol-group-presentation-to-danish-aviation-event.pdf

Michael Svane: aarsmoede-21-maj-michael-svane-praesentation.pdf

LUFTFARTEN SKABER VÆKST I DANMARK

Rapporten, som Copenhagen Economics har lavet for Brancheforeningen for Dansk Luftfart, viser, at Danmark risikerer at miste vækst og arbejdspladser for 12 milliarder kroner inden 2020 – medmindre vi handler nu. I flere lande omkring os har man valgt at gøre luftfarten til en national vækstmotor, og det kan betyde, at luftfarten i de lande opnår højere vækst end i Danmark.

Ifølge rapporten er det fortsat muligt at vende udviklingen. Med de rette politiske initiativer, kan der skabes vækst og arbejdspladser i branchen generelt – navnlig omkring Aalborg, Billund og Københavns lufthavne. Gode rammevilkår for luftfarten vil være til gavn for flyselskaberne, handlingsselskaber, flymekanikere, uddannelserne og mange andre aktører i luftfarten. Og det vil gavne danske virksomheder og turismen generelt.

Forskellen mellem et negativt scenarie for luftfarten og et vækstscenarie er i rapporten opgjort til et bidrag til samfundsøkonomien på 20 milliarder kroner og 31.000 arbejdspladser.

Find Rapporten HER

ÆNDRINGER I REJSEGARANTIFONDSLOVEN

Sterlings konkurs i 2008 har kostet. Først og fremmest fik en del passagerer ikke den rejse de havde bestilt og betalt for. Men siden 2010 har dansk-etablerede luftfartsselskaber været tynget administrativt og økonomisk af den konkurssikring for flyrejsende, som politikerne indførte i huj og hast. Det er en dansk særordning, der har skævvredet konkurrencen, forstået på den måde, at en række ikke-danske luftfartsselskaber ikke er omfattet. Og det er naturligvis ikke lykken for et internationalt fungerende erhverv.

Siden lovændringen i 2010, har Brancheforeningen Dansk Luftfart påpeget det meget uheldige i en national særordning. En langvarig lovevalueringsproces i 2014 førte ikke til enighed blandt aktørerne om en fremtidig løsning. Regeringens eget revisionsforslag, der blev fremsat i november, førte efter de flestes mening heller ikke til nogen bedring. Tværtimod. Derfor foreslog Rejsegarantifondens bestyrelse, der er sammensat er såvel erhvervs- som forbrugerinteresser, en helt tredje model til Erhvervs- og Vækstministeren. Forslaget blev vel modtaget, og er nu indarbejdet i et ændringsforslag, der formentlig vedtages i Folketinget den 16. april.

Selv om luftfartbranchen helst så nationale særordninger afskaffet, er der også erkendelse af det brede politiske ønske om at bevare en vis dækning på området. I det lys er den foreslåede løsning at foretrække. Selv om der skal opkræves en mindre afgift per afrejsende passager for at opbygge en fond, betyder forslaget også, at luftfartsselskabernes store administrative og økonomiske byrder vedrørende Rejsegarantifonden lettes betragteligt. Det kan Dansk Luftfart kun bifalde. Og så er det jo dejligt at opleve, at erhverv og forbrugerorganisationer kan finde fælles fodslag, når det gælder.

Lovforslaget hedder L67 (Erhvervs- og Vækstministeren)

GRØNT BRÆNDSTOF TIL FLY – EN STRATEGI MED POTENTIALE

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen foreslog i efteråret sine nordiske kollegaer, at man under det danske formandskab i 2015 for Nordisk Ministerråd får igangsat en undersøgelse af de nordiske muligheder for at anvende avancerede biobrændstoffer til fly.

Det har medført at Nordisk Ministerråd nu støtter projektet, der skal afrapportere i 2016. Initiativet kan ses som fortsættelse af den rent danske undersøgelse som Brancheforeningen Dansk Luftfart fik gennemført i 2014 med støtte fra Trafikstyrelsen.

“Biobrændstof vil i mange år frem være luftfartens eneste alternativ til fossilt brændstof, hvorimod der for andre transportformer er alternativer til substitution af det fossile brændstof.
Samtidig er luftfarten en afgørende forudsætning for fastholdelse af velstand og for økonomisk vækst i et moderne globaliseret samfund som det danske, der er afhængig af høj international tilgængelighed og effektiv adgang til eksportmarkederne. Derfor giver det rigtig god mening, at støtte op om den teknologiske udvikling og prioritere biomassen til de områder, hvor alternativerne er få.” Det siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Der er også værd at bemærke, at der på luftfartsområdet allerede er etableret en internationalt anerkendt og godkendt specifikation på biobrændstof til fly, hvilket betyder at iblanding på op til 50 % allerede nu kan operationaliseres. Anvendelse af biobrændstoffer til fly har andre fortrin. Dels er tankningsstederne samlet på få lokationer (lufthavne), hvormed distribution og logistik bliver enkel og effektiv. Derudover har Danmark flere naturlige forudsætninger for at blive et ledende produktionsland. Danmark har stærke bioteknologiske kompetencer, gode distributionssystemer samt adgang til brugbare råvarer.

”Vi er rigtig glade for, at Klimaministeren har øje for de samfundsmæssige synergier, der kan udløses og realiseres på dette område. Så vi ser frem til et fortsat spændende arbejde”, siger Per Henriksen.

Se Nordisk Ministerråds Pressemeddelelse her
Find den danske rapport her

NYE MEDLEMMER – 2015

Atlantic Airways og Skyways Technics er nye medlemmer af Dansk Luftfart.  Atlantic holder til i Thorshavn på Færøerne. Skyways arbejder med flyvedligehold i Sønderborg Lufthavn.

HVEM EJER MATERIELLET?

Regeringen fremsatte onsdag den 25. februar lovforslaget om Danmarks ratifikation af Cape Town konventionens flyprotokol. Dermed opfyldes et stort ønske fra den danske luftfartsbranche, som længe har presset på for Danmarks tilslutning til protokollen. Flyprotokollen betyder langt større sikkerhed for rettigheder til flymateriel, herunder motorer, og dermed lettere adgang til forskellige finansieringsalternativer. Hvis Danmark havde tiltrådt protokollen tidligere, kunne man formentlig have undgået den stadig verserende tvist mellem diverse motorejere og kuratorerne i Cimber Sterling-boet.
“Vi er meget glade for, at regeringen har lyttet til vores ønsker. Det er et meget vigtigt vilkår for luftfartsselskaberne”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart

Lovforslaget hedder L152 og kan findes på  http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L152/index.htm#dok

ENIG BESTYRELSE GÅR IMOD LOVFORSLAG

En enig bestyrelse i Rejsegarantifonden opfordrer nu Erhvervs- og Vækstministeren til at undlade fremsættelse af ministeriets forslag om ændring af lov om Rejsegarantifond. Ministeriet vil med forslaget forpligte alle luftfartsselskaber med flyafgange fra danske lufthavne til at lade sig registrere i Rejsegarantifonden, og der underkaste sig fondens tilsynsprocesser. Bestyrelsen, der består af repræsentatnter for både erhverv og forbrugerorganisationer, er af den opfattelse at forslaget vil skabe bureaukratisk kaos.

Henvendelsen kan findes her 

BÅDE GODT OG SKIDT I LOVPROGRAMMET

Regeringen fremlagde tirsdag den 7/10 sit lovprogram for 2014/15. Flere af forslagene har betydning for luftfarten.

Det er godt, at regeringen endelig lægger op til en Ratifikation af Cape Town konventionens protokol vedr ejendomsrettigheder til mobile aktiver / flymateriel. Det opfylder et længe næret ønske i den danske luftfartsbranche. Det er også positivt, at der nu lægges op til en Ændring i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Irland og Danmark (luftfartspersonale). Ændringen betyder, at personale der arbejder for irske luftfartsselskaber, men som har base i DK, nu kan omfattes af dansk skattepligt.

Til gengæld er BDL meget bekymret over regeringens forslag til Ændringer i lov om rejsegarantifond.
Regeringen foreslår, at den danske særregel for konkurssikring af flypassagerer ændres til at omfatte alle luftfartsselskaber med afgange fra danske lufthavne. Det vil i praksis have drastiske negative konsekvenser for luftfarten. Det bliver et administrativt monster, der vil være helt umuligt at håndhæve. BDL er bekymret over forslagets negative effekt på den internationale tilgængelighed, som er så afgørende for dansk erhvervsliv.BDL opfordrer konkret til, at der gennemføres en grundig konsekvensanalyse inden der gås videre med forslaget.

BDL har afgivet bemærkninger til lovforslaget. Høringssvaret kan findes her.

NY I BESTYRELSEN – SEPTEMBER 2014

Adm. direktør Jesper Rungholm, Danish Air Transport, er indtrådt i BDL’s bestyrelse. Jesper Rungholm afløser LArs Høeg, der er fratrådt sin stilling i DAT.

NY I BESTYRELSEN MAJ 2014

Ny i bestyrelsen
Kristian Tvergaard, Kommerciel direktør i Sun-Air of Scandinavia, blev på Dansk Luftfarts generalforsamling den 20. maj 2014 indvalgt i bestyrelsen.
Kristian efterfølger direktør Niels Sundberg, der har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Direktør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne, overtager posten som næstformand fra Niels Sundberg.
Den øvrige bestyrelse fortsætter uden ændringer, ligesom formandsposten fortsart besiddes af Lars Wigelstorp Andersen, SAS.

LUFTFARTEN VIL HAVE BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF

Bæredygtigt brændstof er en af de mest oplagte metoder til at gøre luftfarten renere. Derfor har luftfartsbranchen i Danmark sat fokus på de forudsætninger, der skal være til stede for at branchen kan få adgang til nye typer jetfuel baseret på bæredygtige og fornybare ressourcer.

Med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen (“Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger”) har en arbejdsgruppe under Dansk Luftfart udarbejdet en analyse af mulighederne for at udvikle, fremstille og kommercialisere bæredygtigt jetfuel i Danmark. Rapporten er udarbejdet med bistand og rådgivning fra ingeniør- og konsulentvirksomheden NIRAS A/S. Rapportens titel er ”Sustainable fuel for Aviation”med dansk opsummering.

Formålet har været at kortlægge potentielle teknologier og råvarer på danske breddegrader, og at få identificeret muligheder for produktion og forsyningskæde af bæredygtige flybrændstoffer til luftfart.

Rapporten understreger først og fremmest at:
– Luftfarten ikke har andre alternativer end bæredygtigt brændstof, hvis den for alvor skal blive renere

– Danmark har stærke kompetencer til teknologiske løsninger til fremstilling af nye brændstoffer

– Der er i Danmark betragtelige mængder af bæredygtige biprodukter og råmaterialer, især i landbruget

– Politikerne skal være med til at sikre luftfartens adgang til de bæredygtige ressourcer

– Der skal samarbejdes på tværs af virksomheder, forskningsmiljøer og lande og der bør udvikles tværnationale konstellationer for at få optimal styrke i udvikling, investeringer og blandt interessenter

Rapporten identificerer tre teknologiske hovedspor og fremhæver, at det vil være en fordel at udnytte teknologierne i eksisterende raffinaderier til en fremtidig produktion. – Rapporten peger på, at der kan opnås CO2 reduktioner på 65-80 % ved en fuldstændig substitution, hvis der tages passende hensyn til bæredygtigheden af råvaren. Dertil kommer fordelene ved større uafhængighed af fossile brændstoffer.
Grønnere udvikling, vækst og nye arbejdspladser.
Yderst interessant er det, at der udover de miljømæssige fordele ved at substituere fossile brændstoffer med bæredygtige alternativer, også kan skabes der nye jobs. Et meget forsigtigt estimat baseret på konkrete beregninger fra et dansk biofuel-koncept viser, at der skabes mindst 10.000 permanente, grønne jobs fra en dansk produktion af jetfuel, der dækker det beregnede behov i 2035. Som videre skridt peger rapporten på, at der skal skabes samarbejdsmuligheder og foreslår konkret at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra luftfartsaktører, teknologiproducenter,
fuel leverandører, myndigheder og centrale beslutningstagere, for at sikre koordination, synergi og udvikling.

København. den 20. maj 2014, – Rapporten kan downloades under Publikationer.

Kontaktpersoner:

Martin Porsgaard, NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation mpo@cphcleantech.com +45 52 19 89 10

Per Henriksen, BDL, Brancheforeningen for Dansk Luftfart, PEHE@DI.DK +45 33 77 46 72

REDEGØRELSE FRA LUFTFARTSRÅDET PÆNT MODTAGET

Redegørelsen om social dumping i luftfarten blev i dag drøftet på et møde i Rådet for Dansk Luftfart.

Arbejdsgruppen, der har stået bag redegørelsen, peger på, at der mere er tale om “regel shopping” mellem
forskellige tolkninger af EU-reglerne mellem landene.

Arbejdsgruppen har ikke fundet tegn på ulovlige
forhold. Der lægges op til en fortsættelse af arbejdsgruppe-arbejdet med henblik på at fremkomme med
konkrete anbefalinger på løsninger, men også for at følge med i den hastige udvikling på luftfartsområdet.
Der lægges også op til at iværksætte et fremadrettet arbejde, der skal analysere mulighederne for at forøge
Danmarks attraktivitet som luftfartsland.

Rådet, med Transportminister Magnus Heunicke i spidsen, havde stor ros til arbejdsgruppens arbejde.

Redegørelsen kan findes her

PASSAGERRETTIGHEDER – HÅRDERE HÅNDHÆVELSE

Hårdere dansk håndhævelse – passagerrettigheder

Fredag i sidste uge meldte Transportminister Pia Olsen Dyhr ud, at man fra årsskiftet vil styrke håndhævelsen af passagerernes rettigheder, når fly bliver aflyst, ombooket eller forsinket.

Ministeren har besluttet, at Trafikstyrelsen skal træffe bindende afgørelser, når passagerer klager over, at flyselskaber ikke overholder reglerne. Følger et luftfartsselskab således ikke Trafikstyrelsens afgørelse, skal sagen overgives til anklagemyndigheden, der træffer beslutning om evt. tiltale. Overtrædelser straffes med bødestraf. ”Vi har i forbindelse med den igangværende revision af passagerrettighedsforordningen selv peget på behovet for bedre harmonisering og styrkelse af håndhævelsesmulighederne. Men det skal ske på fælles EU-plan.

Vi er derfor bekymrede for, om denne nye danske praksis reelt bare ender med at belaste de danske selskaber, fordi det i praksis kan vise sig svært at retsforfølge udenlandske selskaber”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Et udkast til bekendtgørelse er sendt i høring med frist den 22. november. Se mere her

KRITIK AF ETS-FORSLAG

Det lykkedes ikke Kommissionen at opnå global enighed om indførelse af de såkaldt markedsbaserede
mekanismer for CO2-kvotehandel på det netop afholdte ICAO Assembly 2013 . I stedet skal der aftales en
model om 3 år, med henblik på implementering fra 2020. EU-Kommissionen har således ikke fået løst den
grundlæggende konflikt med tredjelande som USA, Rusland og Kina, der ikke accepterer at blive omfattet af
EU’s kvoteregler.

Nu foreslår Kommissionen så en ændring af kvotehandelsdirektivet, så kun flyvninger indenfor EUterritoriet,
herunder også den relative andel af tredjelandsflyvninger, omfattes af kvotedirektivet. Det fører
dels til indviklede og bureaukratiske regnestykker, fordi for eksempel overflyvning af Schweiz og Balkan ikke
skal medregnes, men også til konkurrenceforvridning fordi tredjelandsselskabers overflyvninger af EUterritoriet
heller ikke omfattes.

Endelig kan man forvente ny modstand fra tredjelandene, der igen kan lede
til nye trusler om handelskrig.
Der er også stor frygt for, at Ruslands reaktion vil være, at EU-selskabers
overflyvning af russisk territorium bliver endnu dyrere end det allerede er.

BDL ville foretrække en mindre
konfrontatorisk tilgang fra Kommissionens side, f.eks. ved at begrænse ændringen til kun at omfatte intra-
EU-flyvninger.

Find BDLs bemærkninger her

NYT NORDISK INITIATIV – BIOBRÆNDSTOFFER TIL FLY

En række aktører i den nordiske luftfartsindustri stiftede den 30. oktober en ny forening, der skal facilitere tilgængeligheden af bæredygtige biobrændstoffer til fly. Foreningen hedder NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation), og tæller nordiske lufthavne, flyselskaber, brancheforeninger og luftfartsmyndigheder i medlemskredsen. IATA og flyproducenterne Airbus og Boeing er også med i den nye forening. På dansk holder SAS, Københavns Lufthavne, Trafikstyrelsen og Brancheforeningen Dansk Luftfart blandt interessenterne.

Læs mere her

FORSLAG TIL NYT PAKKEREJSEDIREKTIV

EU Kommissionen har netop fremsat forslag til revision af pakkerejsedirektivet. Revisionen har været på vej igennem flere år. Forslaget forsøger på den ene side at tilpasse sig ændrede rejse- og købsmønstre, men indeholder også elementer, der lægger nye byrder på erhvervslivet. Herunder også på luftfartsselskaberne.

“Vi er bekymrede for, at forslaget vil lægge endnu større uproportionale byrder på europæisk og dansk luftfart, der allerede står svagt i konkurrencen. Men vi håber, at en nærlæsning af forslaget kan afsløre en fælleseuropæisk løsning på de danske særregler om konkurssikring”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Find Kommissionens forslag her

STATSSTØTTE TIL LUFTHAVNE OG LUFTFATSSELSKABER

EU-Kommissionen (DG COMP) offentliggjorde den 3/7 et udspil til nye retningslinjer for statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber.

Forslagets hovedtræk er følgende:

– Statsstøtte til investeringer i lufthavnsinfrastruktur tillades, forudsat at der består et ægte transportbehov og forudsat at offentlig støtte er nødvendig for at sikre tilgængelighed til en region. Der foreslås i modsætning til i dag øvre grænser for støttens størrelse. Kommissionen angiver, at mulighederne for at tildele støtte vil blive større for små lufthavne end for større.

– Driftsstøtte til lufthavne er ikke tilladt under de gældende regler. Det skal det heller ikke være fremover. Men med udgangspunkt i de mange verserende statsstøttesager, foreslår Kommissionen, at der indføres en overgangsperiode på 10 år, så lufthavne kan nå at tilpasse sig. Eventuel driftsstøtte skal reduceres under 10 års-perioden.

– Opstartsstøtte til luftfartsselskaber (ny rute) er et spørgsmål, der har udløst mange statsstøttesager. Ifølge forslaget skal opstatsstøtte fortsat være tilladt, forudsat at støtten er tidsbegrænset. Der foreslås mere tydelige og kontante krav for tildelingen af opstartsstøtte.

Kommissionen iværksætter med forslaget en høring, der er åben til og med den 25. september 2013.

Klik her for at se henholdsvis Kommissionens pressemeddelelse og her til høringen

NU SKAL DER TURBO PÅ SINGLE EUROPEAN SKY

Implementering af Single European Sky betyder mindre omvejsflyvning, mindre brændstofforbrug og øget punktlighed. Et af hovedelementerne i SES-pakken er nemlig større funktionelle luftrumsblokke og effektivisering af luftrumskontrollen i EU. Så der burde være gode grunde til at komme videre. Men trods de gode perspektiver og 10 år gamle aftaler i EU, har flere – primært sydeuropæiske lande, reelt modarbejdet implementeringen – tilskyndet af strejketrusler fra deres flyveledere. Det er på høje tid, at de vedtagne beslutninger bliver ført ud i livet, så vi kan varmt støtte op om Kommissionens turbo-initiativ, siger Per Henriksen, DI Transport og Dansk Luftfart. Vi er samtidig glade for at Sverige og Danmark allerede har gennemført et fælles dansk-svensk luftrum gennem NUAC, der ikke mindst blev skabt på initiativ af Naviair.

Se mere her

AFSKAF SÆRREGLERNE

Brancheforeningen Dansk Luftfart: Afskaf danske særregler om konkurssikring på flyrejser

De danske særregler om konkurssikring på flyrejser er konkurrenceforvridende. Det konkluderer en ny rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet. De danske særregler blev indført i 2010 i lyset af Sterlings konkurs, og reglerne gør det obligatorisk for alle rejseudbydere at være forsikret af Rejsegarantifonden og har været en betydelig økonomisk byrde for rejseudbyderne.

– Vi er glade for, at rapporten så klart påviser problemerne med den gældende lovgivning, som Dansk Luftfart har peget på i flere år. Vi er også meget tilfredse med, at rapporten og ministeren afviser et forslag om, at alle afrejsende passagerer fra danske lufthavne i stedet skal pålægges en afgift til finansiering af en konkursfond. Det vil nemlig skabe endnu større problemer. Det eneste rigtige at gøre er nu at få afskaffet særreglerne, siger Per Henriksen, Ministeren konkluderer i rapporten, at det ikke er hensigtsmæssigt med yderligere dansk særlovgivning på dette område og tilkendegiver, at der i stedet skal arbejdes for en fælles europæisk løsning.

– Det kan vi i BDL klart tilslutte os. Men EU-løsninger tager tid, og hvis ikke reglerne rulles tilbage til tiden før 2010, vil det danske luftfartserhverv fortsat straffes for at være danske. Vi opfordrer derfor regeringen til at få ophævet de danske særregler hurtigst muligt, siger Per Henriksen.
Fakta om de danske særregler:
De danske særregler blev indført i 2010 og har forpligtiget rejseudbyderne til dels at udbyde en konkursdækning mod betaling af et bidrag på 20 kroner, samt dels at stille en økonomisk garanti der modsvarer salget af forudbetalte billetter. Ordningen har på den ene side været en begrænset succes.
I 2011 tilvalgte kun ca. 125.000 rejsende dækningen, modsvarende knap 0,9 % af samtlige afrejsende fra danske lufthavne. Til gengæld har loven påført luftfartserhvervet betydelige administrative og økonomiske byrder. Loven har også stillet de danske luftfartselskaber dårligere i den internationale konkurrence, fordi loven efter den såkaldte Norwegian-dom kun omfatter selskaber med fysisk salg af billetter i Danmark. De fleste udenlandske selskaber, herunder lavprisselskaberne, der udelukkende sælger over internettet, kan derfor ikke omfattes af loven, selv om de transporterer en meget stor andel af forbrugerne.
Lovændringen i 2010 indeholdt en bestemmelse om, at loven skulle evalueres efter to års forløb. Imidlertid er evalueringen først klar nu, næsten tre et halvt år efter, at loven blev gældende.

Rapporten fra Erhvervs- og Vækstministeriet kan findes her

Henvendelse til Per Henriksen (40 41 37 01) eller Michael Svane (40 36 13 48)

EVALUERINGSRAPPORT OM KONKURSSIKRING

Konkurssikring flyrejser: evalueringsrapporten langt om længe Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen offentliggjorde tirsdag den længe ventede evalueringsrapport om de danske særregler om konkurssikring på flyrejser. Samtidig var der førstebehandling i Folketinget af Enhedslistens forslag om at ændre reglerne til en obligatorisk afgift for alle afrejsende fra danske lufthavne.

Loven har påført luftfartserhvervet betydelige administrative og økonomiske byrder, og har stillet de danske selskaber dårligere i den internationale konkurrence. Rapporten konkluderer, at det er uholdbart at lave danske særregler for et erhverv, der i den grad fungerer på internationale præmisser. Ministeren konkluderer, at det ikke er hensigtsmæssigt med yderligere dansk særlovgivning på dette område, og tilkendegiver at der i stedet skal arbejdes for en fælles europæisk løsning.

Brancheforeningen Dansk Luftfart glæder sig over rapportens konklusioner, og opfordrer til, at de bestemmelser der blev indført fra 2010, ophæves. Der var ikke opbakning til Enhedslistens beslutningsforslag.

Find rapporten her

NYT MEDLEM AF BESTYRELSEN

Brancheforeningen Dansk Luftfart afholdt generalforsamling og årsmøde i det nye Industriens Hus torsdag den 23. Maj. Ny i bestyrelsen er Trine Kromann-Mikkelsen, SAS, der afløser Mikkel Thrane. Et velbesøgt årsmøde havde spændende indlæg fra Lars Thykier, DRF, Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart og Lars Høeg fra DAT.