Nyheder
5
blog,paged,paged-4,stockholm-core-2.3,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,,qode_menu_

ÆNDRINGER I REJSEGARANTIFONDSLOVEN

Sterlings konkurs i 2008 har kostet. Først og fremmest fik en del passagerer ikke den rejse de havde bestilt og betalt for. Men siden 2010 har dansk-etablerede luftfartsselskaber været tynget administrativt og økonomisk af den konkurssikring for flyrejsende, som politikerne indførte i huj og hast. Det er en dansk særordning, der har skævvredet konkurrencen, forstået på den måde, at en række ikke-danske luftfartsselskaber ikke er omfattet. Og det er naturligvis ikke lykken for et internationalt fungerende erhverv.

Siden lovændringen i 2010, har Brancheforeningen Dansk Luftfart påpeget det meget uheldige i en national særordning. En langvarig lovevalueringsproces i 2014 førte ikke til enighed blandt aktørerne om en fremtidig løsning. Regeringens eget revisionsforslag, der blev fremsat i november, førte efter de flestes mening heller ikke til nogen bedring. Tværtimod. Derfor foreslog Rejsegarantifondens bestyrelse, der er sammensat er såvel erhvervs- som forbrugerinteresser, en helt tredje model til Erhvervs- og Vækstministeren. Forslaget blev vel modtaget, og er nu indarbejdet i et ændringsforslag, der formentlig vedtages i Folketinget den 16. april.

Selv om luftfartbranchen helst så nationale særordninger afskaffet, er der også erkendelse af det brede politiske ønske om at bevare en vis dækning på området. I det lys er den foreslåede løsning at foretrække. Selv om der skal opkræves en mindre afgift per afrejsende passager for at opbygge en fond, betyder forslaget også, at luftfartsselskabernes store administrative og økonomiske byrder vedrørende Rejsegarantifonden lettes betragteligt. Det kan Dansk Luftfart kun bifalde. Og så er det jo dejligt at opleve, at erhverv og forbrugerorganisationer kan finde fælles fodslag, når det gælder.

Lovforslaget hedder L67 (Erhvervs- og Vækstministeren)

GRØNT BRÆNDSTOF TIL FLY – EN STRATEGI MED POTENTIALE

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen foreslog i efteråret sine nordiske kollegaer, at man under det danske formandskab i 2015 for Nordisk Ministerråd får igangsat en undersøgelse af de nordiske muligheder for at anvende avancerede biobrændstoffer til fly.

Det har medført at Nordisk Ministerråd nu støtter projektet, der skal afrapportere i 2016. Initiativet kan ses som fortsættelse af den rent danske undersøgelse som Brancheforeningen Dansk Luftfart fik gennemført i 2014 med støtte fra Trafikstyrelsen.

“Biobrændstof vil i mange år frem være luftfartens eneste alternativ til fossilt brændstof, hvorimod der for andre transportformer er alternativer til substitution af det fossile brændstof.
Samtidig er luftfarten en afgørende forudsætning for fastholdelse af velstand og for økonomisk vækst i et moderne globaliseret samfund som det danske, der er afhængig af høj international tilgængelighed og effektiv adgang til eksportmarkederne. Derfor giver det rigtig god mening, at støtte op om den teknologiske udvikling og prioritere biomassen til de områder, hvor alternativerne er få.” Det siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Der er også værd at bemærke, at der på luftfartsområdet allerede er etableret en internationalt anerkendt og godkendt specifikation på biobrændstof til fly, hvilket betyder at iblanding på op til 50 % allerede nu kan operationaliseres. Anvendelse af biobrændstoffer til fly har andre fortrin. Dels er tankningsstederne samlet på få lokationer (lufthavne), hvormed distribution og logistik bliver enkel og effektiv. Derudover har Danmark flere naturlige forudsætninger for at blive et ledende produktionsland. Danmark har stærke bioteknologiske kompetencer, gode distributionssystemer samt adgang til brugbare råvarer.

”Vi er rigtig glade for, at Klimaministeren har øje for de samfundsmæssige synergier, der kan udløses og realiseres på dette område. Så vi ser frem til et fortsat spændende arbejde”, siger Per Henriksen.

Se Nordisk Ministerråds Pressemeddelelse her
Find den danske rapport her

NYE MEDLEMMER – 2015

Atlantic Airways og Skyways Technics er nye medlemmer af Dansk Luftfart.  Atlantic holder til i Thorshavn på Færøerne. Skyways arbejder med flyvedligehold i Sønderborg Lufthavn.

HVEM EJER MATERIELLET?

Regeringen fremsatte onsdag den 25. februar lovforslaget om Danmarks ratifikation af Cape Town konventionens flyprotokol. Dermed opfyldes et stort ønske fra den danske luftfartsbranche, som længe har presset på for Danmarks tilslutning til protokollen. Flyprotokollen betyder langt større sikkerhed for rettigheder til flymateriel, herunder motorer, og dermed lettere adgang til forskellige finansieringsalternativer. Hvis Danmark havde tiltrådt protokollen tidligere, kunne man formentlig have undgået den stadig verserende tvist mellem diverse motorejere og kuratorerne i Cimber Sterling-boet.
“Vi er meget glade for, at regeringen har lyttet til vores ønsker. Det er et meget vigtigt vilkår for luftfartsselskaberne”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart

Lovforslaget hedder L152 og kan findes på  http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L152/index.htm#dok

ENIG BESTYRELSE GÅR IMOD LOVFORSLAG

En enig bestyrelse i Rejsegarantifonden opfordrer nu Erhvervs- og Vækstministeren til at undlade fremsættelse af ministeriets forslag om ændring af lov om Rejsegarantifond. Ministeriet vil med forslaget forpligte alle luftfartsselskaber med flyafgange fra danske lufthavne til at lade sig registrere i Rejsegarantifonden, og der underkaste sig fondens tilsynsprocesser. Bestyrelsen, der består af repræsentatnter for både erhverv og forbrugerorganisationer, er af den opfattelse at forslaget vil skabe bureaukratisk kaos.

Henvendelsen kan findes her 

BÅDE GODT OG SKIDT I LOVPROGRAMMET

Regeringen fremlagde tirsdag den 7/10 sit lovprogram for 2014/15. Flere af forslagene har betydning for luftfarten.

Det er godt, at regeringen endelig lægger op til en Ratifikation af Cape Town konventionens protokol vedr ejendomsrettigheder til mobile aktiver / flymateriel. Det opfylder et længe næret ønske i den danske luftfartsbranche. Det er også positivt, at der nu lægges op til en Ændring i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Irland og Danmark (luftfartspersonale). Ændringen betyder, at personale der arbejder for irske luftfartsselskaber, men som har base i DK, nu kan omfattes af dansk skattepligt.

Til gengæld er BDL meget bekymret over regeringens forslag til Ændringer i lov om rejsegarantifond.
Regeringen foreslår, at den danske særregel for konkurssikring af flypassagerer ændres til at omfatte alle luftfartsselskaber med afgange fra danske lufthavne. Det vil i praksis have drastiske negative konsekvenser for luftfarten. Det bliver et administrativt monster, der vil være helt umuligt at håndhæve. BDL er bekymret over forslagets negative effekt på den internationale tilgængelighed, som er så afgørende for dansk erhvervsliv.BDL opfordrer konkret til, at der gennemføres en grundig konsekvensanalyse inden der gås videre med forslaget.

BDL har afgivet bemærkninger til lovforslaget. Høringssvaret kan findes her.

NY I BESTYRELSEN – SEPTEMBER 2014

Adm. direktør Jesper Rungholm, Danish Air Transport, er indtrådt i BDL’s bestyrelse. Jesper Rungholm afløser LArs Høeg, der er fratrådt sin stilling i DAT.

NY I BESTYRELSEN MAJ 2014

Ny i bestyrelsen
Kristian Tvergaard, Kommerciel direktør i Sun-Air of Scandinavia, blev på Dansk Luftfarts generalforsamling den 20. maj 2014 indvalgt i bestyrelsen.
Kristian efterfølger direktør Niels Sundberg, der har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Direktør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne, overtager posten som næstformand fra Niels Sundberg.
Den øvrige bestyrelse fortsætter uden ændringer, ligesom formandsposten fortsart besiddes af Lars Wigelstorp Andersen, SAS.

LUFTFARTEN VIL HAVE BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF

Bæredygtigt brændstof er en af de mest oplagte metoder til at gøre luftfarten renere. Derfor har luftfartsbranchen i Danmark sat fokus på de forudsætninger, der skal være til stede for at branchen kan få adgang til nye typer jetfuel baseret på bæredygtige og fornybare ressourcer.

Med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen (“Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger”) har en arbejdsgruppe under Dansk Luftfart udarbejdet en analyse af mulighederne for at udvikle, fremstille og kommercialisere bæredygtigt jetfuel i Danmark. Rapporten er udarbejdet med bistand og rådgivning fra ingeniør- og konsulentvirksomheden NIRAS A/S. Rapportens titel er ”Sustainable fuel for Aviation”med dansk opsummering.

Formålet har været at kortlægge potentielle teknologier og råvarer på danske breddegrader, og at få identificeret muligheder for produktion og forsyningskæde af bæredygtige flybrændstoffer til luftfart.

Rapporten understreger først og fremmest at:
– Luftfarten ikke har andre alternativer end bæredygtigt brændstof, hvis den for alvor skal blive renere

– Danmark har stærke kompetencer til teknologiske løsninger til fremstilling af nye brændstoffer

– Der er i Danmark betragtelige mængder af bæredygtige biprodukter og råmaterialer, især i landbruget

– Politikerne skal være med til at sikre luftfartens adgang til de bæredygtige ressourcer

– Der skal samarbejdes på tværs af virksomheder, forskningsmiljøer og lande og der bør udvikles tværnationale konstellationer for at få optimal styrke i udvikling, investeringer og blandt interessenter

Rapporten identificerer tre teknologiske hovedspor og fremhæver, at det vil være en fordel at udnytte teknologierne i eksisterende raffinaderier til en fremtidig produktion. – Rapporten peger på, at der kan opnås CO2 reduktioner på 65-80 % ved en fuldstændig substitution, hvis der tages passende hensyn til bæredygtigheden af råvaren. Dertil kommer fordelene ved større uafhængighed af fossile brændstoffer.
Grønnere udvikling, vækst og nye arbejdspladser.
Yderst interessant er det, at der udover de miljømæssige fordele ved at substituere fossile brændstoffer med bæredygtige alternativer, også kan skabes der nye jobs. Et meget forsigtigt estimat baseret på konkrete beregninger fra et dansk biofuel-koncept viser, at der skabes mindst 10.000 permanente, grønne jobs fra en dansk produktion af jetfuel, der dækker det beregnede behov i 2035. Som videre skridt peger rapporten på, at der skal skabes samarbejdsmuligheder og foreslår konkret at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra luftfartsaktører, teknologiproducenter,
fuel leverandører, myndigheder og centrale beslutningstagere, for at sikre koordination, synergi og udvikling.

København. den 20. maj 2014, – Rapporten kan downloades under Publikationer.

Kontaktpersoner:

Martin Porsgaard, NISA, Nordic Initiative for Sustainable Aviation mpo@cphcleantech.com +45 52 19 89 10

Per Henriksen, BDL, Brancheforeningen for Dansk Luftfart, PEHE@DI.DK +45 33 77 46 72

REDEGØRELSE FRA LUFTFARTSRÅDET PÆNT MODTAGET

Redegørelsen om social dumping i luftfarten blev i dag drøftet på et møde i Rådet for Dansk Luftfart.

Arbejdsgruppen, der har stået bag redegørelsen, peger på, at der mere er tale om “regel shopping” mellem
forskellige tolkninger af EU-reglerne mellem landene.

Arbejdsgruppen har ikke fundet tegn på ulovlige
forhold. Der lægges op til en fortsættelse af arbejdsgruppe-arbejdet med henblik på at fremkomme med
konkrete anbefalinger på løsninger, men også for at følge med i den hastige udvikling på luftfartsområdet.
Der lægges også op til at iværksætte et fremadrettet arbejde, der skal analysere mulighederne for at forøge
Danmarks attraktivitet som luftfartsland.

Rådet, med Transportminister Magnus Heunicke i spidsen, havde stor ros til arbejdsgruppens arbejde.

Redegørelsen kan findes her

PASSAGERRETTIGHEDER – HÅRDERE HÅNDHÆVELSE

Hårdere dansk håndhævelse – passagerrettigheder

Fredag i sidste uge meldte Transportminister Pia Olsen Dyhr ud, at man fra årsskiftet vil styrke håndhævelsen af passagerernes rettigheder, når fly bliver aflyst, ombooket eller forsinket.

Ministeren har besluttet, at Trafikstyrelsen skal træffe bindende afgørelser, når passagerer klager over, at flyselskaber ikke overholder reglerne. Følger et luftfartsselskab således ikke Trafikstyrelsens afgørelse, skal sagen overgives til anklagemyndigheden, der træffer beslutning om evt. tiltale. Overtrædelser straffes med bødestraf. ”Vi har i forbindelse med den igangværende revision af passagerrettighedsforordningen selv peget på behovet for bedre harmonisering og styrkelse af håndhævelsesmulighederne. Men det skal ske på fælles EU-plan.

Vi er derfor bekymrede for, om denne nye danske praksis reelt bare ender med at belaste de danske selskaber, fordi det i praksis kan vise sig svært at retsforfølge udenlandske selskaber”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Et udkast til bekendtgørelse er sendt i høring med frist den 22. november. Se mere her

KRITIK AF ETS-FORSLAG

Det lykkedes ikke Kommissionen at opnå global enighed om indførelse af de såkaldt markedsbaserede
mekanismer for CO2-kvotehandel på det netop afholdte ICAO Assembly 2013 . I stedet skal der aftales en
model om 3 år, med henblik på implementering fra 2020. EU-Kommissionen har således ikke fået løst den
grundlæggende konflikt med tredjelande som USA, Rusland og Kina, der ikke accepterer at blive omfattet af
EU’s kvoteregler.

Nu foreslår Kommissionen så en ændring af kvotehandelsdirektivet, så kun flyvninger indenfor EUterritoriet,
herunder også den relative andel af tredjelandsflyvninger, omfattes af kvotedirektivet. Det fører
dels til indviklede og bureaukratiske regnestykker, fordi for eksempel overflyvning af Schweiz og Balkan ikke
skal medregnes, men også til konkurrenceforvridning fordi tredjelandsselskabers overflyvninger af EUterritoriet
heller ikke omfattes.

Endelig kan man forvente ny modstand fra tredjelandene, der igen kan lede
til nye trusler om handelskrig.
Der er også stor frygt for, at Ruslands reaktion vil være, at EU-selskabers
overflyvning af russisk territorium bliver endnu dyrere end det allerede er.

BDL ville foretrække en mindre
konfrontatorisk tilgang fra Kommissionens side, f.eks. ved at begrænse ændringen til kun at omfatte intra-
EU-flyvninger.

Find BDLs bemærkninger her

NYT NORDISK INITIATIV – BIOBRÆNDSTOFFER TIL FLY

En række aktører i den nordiske luftfartsindustri stiftede den 30. oktober en ny forening, der skal facilitere tilgængeligheden af bæredygtige biobrændstoffer til fly. Foreningen hedder NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation), og tæller nordiske lufthavne, flyselskaber, brancheforeninger og luftfartsmyndigheder i medlemskredsen. IATA og flyproducenterne Airbus og Boeing er også med i den nye forening. På dansk holder SAS, Københavns Lufthavne, Trafikstyrelsen og Brancheforeningen Dansk Luftfart blandt interessenterne.

Læs mere her

FORSLAG TIL NYT PAKKEREJSEDIREKTIV

EU Kommissionen har netop fremsat forslag til revision af pakkerejsedirektivet. Revisionen har været på vej igennem flere år. Forslaget forsøger på den ene side at tilpasse sig ændrede rejse- og købsmønstre, men indeholder også elementer, der lægger nye byrder på erhvervslivet. Herunder også på luftfartsselskaberne.

“Vi er bekymrede for, at forslaget vil lægge endnu større uproportionale byrder på europæisk og dansk luftfart, der allerede står svagt i konkurrencen. Men vi håber, at en nærlæsning af forslaget kan afsløre en fælleseuropæisk løsning på de danske særregler om konkurssikring”, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Find Kommissionens forslag her

STATSSTØTTE TIL LUFTHAVNE OG LUFTFATSSELSKABER

EU-Kommissionen (DG COMP) offentliggjorde den 3/7 et udspil til nye retningslinjer for statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber.

Forslagets hovedtræk er følgende:

– Statsstøtte til investeringer i lufthavnsinfrastruktur tillades, forudsat at der består et ægte transportbehov og forudsat at offentlig støtte er nødvendig for at sikre tilgængelighed til en region. Der foreslås i modsætning til i dag øvre grænser for støttens størrelse. Kommissionen angiver, at mulighederne for at tildele støtte vil blive større for små lufthavne end for større.

– Driftsstøtte til lufthavne er ikke tilladt under de gældende regler. Det skal det heller ikke være fremover. Men med udgangspunkt i de mange verserende statsstøttesager, foreslår Kommissionen, at der indføres en overgangsperiode på 10 år, så lufthavne kan nå at tilpasse sig. Eventuel driftsstøtte skal reduceres under 10 års-perioden.

– Opstartsstøtte til luftfartsselskaber (ny rute) er et spørgsmål, der har udløst mange statsstøttesager. Ifølge forslaget skal opstatsstøtte fortsat være tilladt, forudsat at støtten er tidsbegrænset. Der foreslås mere tydelige og kontante krav for tildelingen af opstartsstøtte.

Kommissionen iværksætter med forslaget en høring, der er åben til og med den 25. september 2013.

Klik her for at se henholdsvis Kommissionens pressemeddelelse og her til høringen

NU SKAL DER TURBO PÅ SINGLE EUROPEAN SKY

Implementering af Single European Sky betyder mindre omvejsflyvning, mindre brændstofforbrug og øget punktlighed. Et af hovedelementerne i SES-pakken er nemlig større funktionelle luftrumsblokke og effektivisering af luftrumskontrollen i EU. Så der burde være gode grunde til at komme videre. Men trods de gode perspektiver og 10 år gamle aftaler i EU, har flere – primært sydeuropæiske lande, reelt modarbejdet implementeringen – tilskyndet af strejketrusler fra deres flyveledere. Det er på høje tid, at de vedtagne beslutninger bliver ført ud i livet, så vi kan varmt støtte op om Kommissionens turbo-initiativ, siger Per Henriksen, DI Transport og Dansk Luftfart. Vi er samtidig glade for at Sverige og Danmark allerede har gennemført et fælles dansk-svensk luftrum gennem NUAC, der ikke mindst blev skabt på initiativ af Naviair.

Se mere her

AFSKAF SÆRREGLERNE

Brancheforeningen Dansk Luftfart: Afskaf danske særregler om konkurssikring på flyrejser

De danske særregler om konkurssikring på flyrejser er konkurrenceforvridende. Det konkluderer en ny rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet. De danske særregler blev indført i 2010 i lyset af Sterlings konkurs, og reglerne gør det obligatorisk for alle rejseudbydere at være forsikret af Rejsegarantifonden og har været en betydelig økonomisk byrde for rejseudbyderne.

– Vi er glade for, at rapporten så klart påviser problemerne med den gældende lovgivning, som Dansk Luftfart har peget på i flere år. Vi er også meget tilfredse med, at rapporten og ministeren afviser et forslag om, at alle afrejsende passagerer fra danske lufthavne i stedet skal pålægges en afgift til finansiering af en konkursfond. Det vil nemlig skabe endnu større problemer. Det eneste rigtige at gøre er nu at få afskaffet særreglerne, siger Per Henriksen, Ministeren konkluderer i rapporten, at det ikke er hensigtsmæssigt med yderligere dansk særlovgivning på dette område og tilkendegiver, at der i stedet skal arbejdes for en fælles europæisk løsning.

– Det kan vi i BDL klart tilslutte os. Men EU-løsninger tager tid, og hvis ikke reglerne rulles tilbage til tiden før 2010, vil det danske luftfartserhverv fortsat straffes for at være danske. Vi opfordrer derfor regeringen til at få ophævet de danske særregler hurtigst muligt, siger Per Henriksen.
Fakta om de danske særregler:
De danske særregler blev indført i 2010 og har forpligtiget rejseudbyderne til dels at udbyde en konkursdækning mod betaling af et bidrag på 20 kroner, samt dels at stille en økonomisk garanti der modsvarer salget af forudbetalte billetter. Ordningen har på den ene side været en begrænset succes.
I 2011 tilvalgte kun ca. 125.000 rejsende dækningen, modsvarende knap 0,9 % af samtlige afrejsende fra danske lufthavne. Til gengæld har loven påført luftfartserhvervet betydelige administrative og økonomiske byrder. Loven har også stillet de danske luftfartselskaber dårligere i den internationale konkurrence, fordi loven efter den såkaldte Norwegian-dom kun omfatter selskaber med fysisk salg af billetter i Danmark. De fleste udenlandske selskaber, herunder lavprisselskaberne, der udelukkende sælger over internettet, kan derfor ikke omfattes af loven, selv om de transporterer en meget stor andel af forbrugerne.
Lovændringen i 2010 indeholdt en bestemmelse om, at loven skulle evalueres efter to års forløb. Imidlertid er evalueringen først klar nu, næsten tre et halvt år efter, at loven blev gældende.

Rapporten fra Erhvervs- og Vækstministeriet kan findes her

Henvendelse til Per Henriksen (40 41 37 01) eller Michael Svane (40 36 13 48)

EVALUERINGSRAPPORT OM KONKURSSIKRING

Konkurssikring flyrejser: evalueringsrapporten langt om længe Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen offentliggjorde tirsdag den længe ventede evalueringsrapport om de danske særregler om konkurssikring på flyrejser. Samtidig var der førstebehandling i Folketinget af Enhedslistens forslag om at ændre reglerne til en obligatorisk afgift for alle afrejsende fra danske lufthavne.

Loven har påført luftfartserhvervet betydelige administrative og økonomiske byrder, og har stillet de danske selskaber dårligere i den internationale konkurrence. Rapporten konkluderer, at det er uholdbart at lave danske særregler for et erhverv, der i den grad fungerer på internationale præmisser. Ministeren konkluderer, at det ikke er hensigtsmæssigt med yderligere dansk særlovgivning på dette område, og tilkendegiver at der i stedet skal arbejdes for en fælles europæisk løsning.

Brancheforeningen Dansk Luftfart glæder sig over rapportens konklusioner, og opfordrer til, at de bestemmelser der blev indført fra 2010, ophæves. Der var ikke opbakning til Enhedslistens beslutningsforslag.

Find rapporten her

NYT MEDLEM AF BESTYRELSEN

Brancheforeningen Dansk Luftfart afholdt generalforsamling og årsmøde i det nye Industriens Hus torsdag den 23. Maj. Ny i bestyrelsen er Trine Kromann-Mikkelsen, SAS, der afløser Mikkel Thrane. Et velbesøgt årsmøde havde spændende indlæg fra Lars Thykier, DRF, Torbjørn Lothe fra NHO Luftfart og Lars Høeg fra DAT.

PASSAGERRETTIGHEDER: FÆRRE TIDSLER

BDL: Forslag til ny forordning om flypassagerers rettigheder: færre tidsler, men stadig grund til bekymring.

EU-Kommissionen offentliggjorde onsdag sit forslag til ændringer i Forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder i tilfælde af boarding-afvisning, aflysninger eller forsinkelser (CARE-forordningen).

Da den Islandske askesky i foråret 2010 skabte kaos i flytrafikken, blev det tydeligt, at den gældende forordning trængte til en grundig revision. Det har været et stort problem, at forordningen efterleves og håndhæves meget forskelligt. Det er også problematisk, at forordningen er så tilpas uklar, at det har givet anledning til varierende fortolkninger og dermed flere sager ved domstolene. Askeskyen rejste også fundamentale spørgsmål om proportionalitet og rimelig risikodeling mellem luftfartsselskab og passager i de situationer, hvor aflysninger og forsinkelser helt tydeligt er ”ingens skyld”.

BDL vurderer, at Kommissionen her er kommet med et forslag, der fjerner nogle af de værste tidsler fra de nuværende regler. Forslaget bidrager til skarpere og tydeligere definitioner og afgrænsninger, der i sig selv vil sikre mere ensartede udmøntning af reglerne. Forslaget sætter også en bagkant på luftfartsselskabets forpligtelser i situationer som askeskyen, nemlig 3 dage. Det synes vi er positivt.

Forslaget giver også anledning til bekymring. Vi vil især pege på den del af forslaget, der introducerer en slags “kædeansvar” mellem et feederfly og en videre forbindelse, hvis ankomsten på det sidste ben forsinkes på grund af feederflyets forsinkelse. Operatøren af feederflyet kan reelt set ende med en regning på 600 Euro per passager for sin del af rejsen, der formentlig er solgt for langt mindre og hvor forsinkelsen i sig selv som regel ikke vil udløse krav om økonomisk kompensation. Men sammenkædningen med efterfølgende rejse vil med stor sandsynlighed resultere i, at lysten til at indgå interlining-aftaler mellem forskellige selskaber forsvinder. Det er skadeligt for en netværkslufthavn som Københavns Lufthavn, fordi der mistes sammenhæng i rejsen. Det betyder længere rejsetider, besværlig transfer og forringet tilgængelighed. Det kan ikke være i nogens interesse, og da slet ikke i forbrugerens. Vi mener, at det er helt afgørende, at det genovervejes i forslagets videre forløb.

Henvendelse til direktør Michael Svane (40 36 13 48) eller chefkonsulent Per Henriksen (40 41 37 01)

PASSAGERREKORD I 2012

I 2012 har knap 14,2 mio. passagerer rejst med fly fra danske lufthavne. Det er ny årsrekord og en lille stigning på 0,8 pct. i forhold til 2011 svarende til knap 120.000 flere rejsende. 2011 var det hidtidige rekordår, efter en større nedgang i 2009 som følge af finanskrisen.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside her

WORKSHOPS OM NYE EASA-REGLER

Workshops om nye EASA-regler i Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen har udsendt invitation til EASA Workshop om nye europæiske regler for luftfartsoperationer (OPS) og personcertificering (FCL). Møderne afholdes den 18. og 19. februar 2013. Alle interesserede er velkomne.

Se mere her

REGIONAL TILGÆNGELIGHED

Dansk Luftfart og Transportøkonomisk Forening afholdt den 14. januar en velbesøgt konference i København om luftfartens rolle i regional udvikling og tilgængelighed.

Præsentationer fra konferencen kan findes her

KVOTE STAND-BY: KONKRET FORSLAG FREMSAT

EU-Kommissionens nylige beslutning om at sætte CO2-kvotesystemet i forhold til tredjelande på stand-by med henblik på en global løsnning i ICAO-regi (de såkaldte Market Based Measures) er nu fulgt af et konkret forslag til midlertidig afvigelse fra kvotedirektivet. I forslaget undtages alle flyvninger ind og ud af EU for 2013.

Alle intra-EU flyvninger er fortsat omfattet af direktivet.

Se mere her

KLOG BESLUTNING AF KLIMAKOMMISSÆR

Klimakommissær Connie Hedegaard annoncerede mandag, at EU vil stille kravet om tredjelandes tilslutning til EU’s kvotehandelssystem i bero frem til efteråret 2013. Det sker for at afprøve muligheden for en global aftale om markedsbaserede mekanismer gennem ICAO, og dermed undgå en truende handelskrig med tredjelande som USA, Kina og Rusland.

Det er en klog beslutning. En global løsning er afgørende, så derfor skal ICAO-vejen prioriteres, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart. Det er dog samtidig vigtigt, at der indtil da implementeres løsninger, der omfatter tredjelandes eventuelle intra-EU-flyvninger. Ellers stilles de europæiske selskaber jo endnu svagere i den hjemlige konkurrence.

For yderligere kommentarer: Per Henriksen, 33 77 46 72

KONFERERENCE OM REGIONAL TILGÆNGELIGHED

Transportøkonomisk Forening (TØF) og Brancheforeningen Dansk Luftfart arrangerer en ny luftfartskonference. Temaet er luftfartens rolle i den regionale tilgængelighed. Konferencen afholdes i København den 14. januar 2013.

Se mere her

VÆK MED SÆRREGLER

Torsdag besluttede Rejsegarantifondens bestyrelse at man ikke anker Landsrettens dom i sagen om hvor vidt luftfartsselskaber som Norwegian, Ryanair,Easyjet, Air Berlin mfl er etableret i Danmark.

Det har nemlig betydning for om man er registreringspligtig i Rejsegarantifonden, og dermed skal tilbyde forbrugerne tilkøb af konkursdækning for flyrejser. Landsretten afgjorde i begyndelsen af juli, at de nævnte selskaber ikke er etableret i Danmark, og dermed ikke kan forpligtes af de dansk regler. Med dommen blev der slået en tyk streg under det absurde i at lave nationale særregler for et internationalt erhverv som luftfart. Formålet var øget forbrugerbeskyttelse, men de selskaber, der især henvender sig til forbrugeren, kan ikke omfattes. De kan fortsætte som hidtil. Andre kan nu lade sig afregistrere, mens de efterhånden få danske selskaber er tvunget til at blive tilbage. Og dermed pålægges større omkostninger og administrative byrder end konkurrenterne. Det er helt absurd.

Rejsegarantifonden havde ikke andet valg end at undlade at anke. Sagen var i forvejen umulig, og en anke fører blot til flere års ny limbo. Så er der bedre at erkende nederlaget, og bruge kræfterne på at få rejsegarantifondsloven tilpasset virkeligheden i det internationale spil. I lyset af dommen, og den seneste udvikling, kan vi kun anbefale lovgiverne, at den danske særrregel stilles i bero indtil der kan opnås fælles regler på EU-niveau, siger Per Henriksen, Brancheforeningen Dansk Luftfart.

DANSKE SÆRREGLER DUMPER

Østre Landsret afgjorde onsdag sagen mellem Rejsegarantifonden og luftfartsselskabet Norwegian, om hvor vidt Norwegian er omfattet af de danske konkurssikringsregler for flyrejsende. Norwegian vandt sagen, og er i henhold til dommen således ikke forpligtet til at tilbyde private rejsende konkursdækning. Dommen betyder, at danskbaserede luftfartsselskaber igen diskrimineres i konkurrencen overfor udenlandske selskaber, der sælger over nettet, men som ikke har fysisk salgskontor i Danmark.

Sagen understreger tydeligt den pointe som BDL har anført siden loven blev vedtaget, nemlig det umulige i at indføre nationale særregler for et internationalt baseret erhverv. Sagen viser tydeligt, at der er stort behov for fælles europæiske regler på området. Det er den eneste vej frem, siger Michael Svane, Dansk Luftfart. Vi er opmærksomme på, at blandt andet Forbrugerrådet advokerer for, at der i stedet indføres en obligatorisk afgift for alle rejsende. Den model vil vi advare imod – den indeholder efter vores opfattelse endnu flere afgrænsningsproblemer end den nuværede ordning. EU-regler er og bliver den eneste vej frem.

DET BLIVER IKKE KUN VED SNAKKEN

Det bliver ikke kun ved snakken – nu flyver vi uden omveje i Danmark

Af direktør Michael Svane, Brancheforeningen Dansk Luftfart/DI Transport

1.juli 2012 så en nyskabelse i luftfarten verdens lys. Det fælles dansk/svenske selskab NUAC (Nordic Unified Air Traffic Control) har nu overtaget den fælles styring af lufttrafikken gennem Danmark og Sverige.

Danmark og Sverige er dermed blevet foregangslande i arbejdet på at omsætte EU´s ide om et fælles europæisk luftrum.

Der er al mulig grund til at ”kippe med vingerne”, idet NUAC er det første og eneste eksempel på et fuldt integreret selskab, der har til opgave at styre lufttrafikken i to lande i Europa.

I Dansk Luftfart og DI har vi støttet arbejdet med NUAC. Det har vi gjort, dels fordi der er penge at spare for luftfarten i en effektiv styring af luftfarten. Der er umiddelbart lagt op til, at omkostningerne kan reduceres med mindst 100 mio. kroner. Dels kan udledningen af CO2 fra luftfarten reduceres med i hvert fald 50.000 tons C02 om året.

Danmark og Sverige viser dermed vejen. Og det på en sådan vis, at vi sparer både kroner og ører, men også bidrager til et bedre klima.

For de, der sætter sig i flyvemaskinerne i Danmark og Sverige eller i øvrigt flyver gennem de to lande, er der også tid at spare på den enkelte flyvning.

Gevinsten består helt elementært i, at den enkelte flyvning kan gennemføres uden at skulle følge bestemte flyruter. Flyselskaberne kan fremover frit tilrettelægge deres ruter gennem det fælles luftrum i Danmark og Sverige.

En effektiv luftfart er vejen frem – økonomisk og klimamæssigt.

Se også Naviairs pressemeddelelse her

RAPPORT: LUFTFART – EN FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG VELSTAND

Mange ser luftfarten som et marginalt erhverv. Men virkeligheden er, at luftfartserhvervet har enorm betydning for et moderne samfunds evne til at skabe vækst og velstand. Den betydning italesættes i en ny publikation fra Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Rapporten kan downloades under ‘publikationer’ – trykte versioner kan bestilles med en mail til info@dansk-luftfart.dk